اخبار انجمن سینمای جوانان ایران

کارنامه

انجمن سینمای جوانان ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز آموزش و تولید فیلم کوتاه در کشور  طی بیش از چهاردهه فعالیت مستمر در سراسر کشور کارنامه موفقی از خود به جای گذارده است. آموزش بیش از دویست و پنجاه هزار هنرجو، تولید هزاران فیلم کوتاه، کسب جوایز پرشمار جهانی، برگزاری سی و هفت دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، برگزاری شصت وپنج جشنواره منطقه‌ای و صدها هفته فیلم وعکس در سراسر کشور از جمله فعالیت‌های این انجمن است.

0
جشنواره منطقه‌ای
0
جشنواره بین‌المللی
0
دانش‌آموختگان
0
نمایندگی‌ها
0
دفاتر
scroll up

همراهان