کریم عظیمی

۱۹ فروردین ۱۳۹۸

نمایش  ۹۹۹۹۹۹۹۹۹ در اتریش

فیلم کوتاه « ۹۹۹۹۹۹۹۹۹» محصول انجمن سینمای جوانان استان اردبیل در جشنواره بین‌المللی فیلم A ...

۱۵ آبان ۱۳۹۷

نمایش فیلم کوتاه ۹۹۹۹۹۹۹۹۹ در ترکیه

فیلم کوتاه ۹۹۹۹۹۹۹۹۹ کار کریم عظیمی به بخش مسابقه جشنواره جهانی اسب تروا راه یافت.   ب ...

۱۶ تیر ۱۳۹۷

مصاحبه با کریم عظیمی فیلم‌ساز تجربه گرا؛ فرصت جشنواره فرصت دیدن است با دو چشم باز

کریم عظیمی فیلم‌ساز تجربه گرای اردبیلی که از اواخر دهه شصت فعالیت سینمایی خود را از انجمن س ...

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

نمایش فیلم «۹۹۹۹۹۹۹۹۹» درهلند

  فیلم کوتاه «۹۹۹۹۹۹۹۹۹» در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه “Mani festo” هلند به‌ روی پر ...

۱۸ دی ۱۳۹۶

فیلم کوتاه «۹۹۹۹۹۹۹۹۹» نامزد جایزه بزرگ جشنواره اسنوتان نیویورک شد

فیلم کوتاه تجربی«۹۹۹۹۹۹۹۹۹» ساخته کریم عظیمی از میان ۹۰۰ اثر نامزد جایزه بزرگ چهارمین جشنوا ...

۱۱ آذر ۱۳۹۶

نمایش فیلم «۹۹۹۹۹۹۹۹۹» درامریکا

فیلم کوتاه «۹۹۹۹۹۹۹۹۹» در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه “LA SAN RAFAEL” امریکا ...