کارگاه اکران و نقد فیلم کوتاه انجمن سینمای جوان شاهرود