چهار فیلم

۲۲ بهمن ۱۳۹۹

هفته هجدهم نمایش اینترنتی «چهار ایده، چهار فیلم» از 22 بهمن

هجدهمین هفته نمایش اینترنتی گزیده فیلم‌های کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران  با عنوان «چهار ...

۴ دی ۱۳۹۹

هفته هفدهم نمایش اینترنتی  «چهار ایده، چهار فیلم» از 4 دی

هفدهمین هفته نمایش اینترنتی گزیده فیلم‌های کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران  با عنوان «چهار ...

۲۶ آذر ۱۳۹۹

هفته شانزدهم نمایش اینترنتی «چهار ایده، چهار فیلم» از 27 آذر

شانزدهمین هفته نمایش اینترنتی گزیده فیلم‌های کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران  با عنوان «چها ...

۲۸ آبان ۱۳۹۹

هفته چهاردهم نمایش اینترنتی  «چهار ایده، چهار فیلم» از 29 آبان

چهاردهمین  هفته  نمایش اینترنتی گزیده فیلم‌های کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران  با عنوان «چ ...

۳۰ مهر ۱۳۹۹

هفته دوازدهم  نمایش اینترنتی  «چهار ایده، چهار فیلم» از 1 آبان

دوازدهمین  هفته  نمایش اینترنتی گزیده فیلم‌های کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران  با عنوان «چ ...

۲۲ مهر ۱۳۹۹

یازدهمین هفته  نمایش اینترنتی  «چهار ایده، چهار فیلم» از 24 مهر

 هفته یازدهم نمایش اینترنتی گزیده فیلم‌های کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران  با عنوان «چهار ...