چهار فیلم

۱۳ اسفند ۱۳۹۹

هفته بیستم نمایش اینترنتی «چهار ایده، چهار فیلم» از 14 اسفند

بیستمین هفته نمایش اینترنتی گزیده فیلم‌های کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران  با عنوان «چهار ...

۳۰ بهمن ۱۳۹۹

هفته نوزدهم نمایش اینترنتی «چهار ایده، چهار فیلم» از 30 بهمن

نوزدهمین هفته نمایش اینترنتی گزیده فیلم‌های کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران  با عنوان «چهار ...

۲۲ بهمن ۱۳۹۹

هفته هجدهم نمایش اینترنتی «چهار ایده، چهار فیلم» از 22 بهمن

هجدهمین هفته نمایش اینترنتی گزیده فیلم‌های کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران  با عنوان «چهار ...

۴ دی ۱۳۹۹

هفته هفدهم نمایش اینترنتی  «چهار ایده، چهار فیلم» از 4 دی

هفدهمین هفته نمایش اینترنتی گزیده فیلم‌های کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران  با عنوان «چهار ...

۲۶ آذر ۱۳۹۹

هفته شانزدهم نمایش اینترنتی «چهار ایده، چهار فیلم» از 27 آذر

شانزدهمین هفته نمایش اینترنتی گزیده فیلم‌های کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران  با عنوان «چها ...

۲۸ آبان ۱۳۹۹

هفته چهاردهم نمایش اینترنتی  «چهار ایده، چهار فیلم» از 29 آبان

چهاردهمین  هفته  نمایش اینترنتی گزیده فیلم‌های کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران  با عنوان «چ ...