پایان تصویر برداری

۲۷ اسفند ۱۳۹۷

«دیوار خالی» روی میز تدوین

تصویر برداری فیلم کوتاه «دیوار خالی» در استان فارس به پایان رسید.   فیلم‌کوتاه «دیوار ...

۵ آبان ۱۳۹۷

« دایاخ» روی میز تدوین

تصویر برداری فیلم کوتاه « دایاخ» در انجمن سینمای جوانان زنجان به پایان رسید.   به گزار ...