پاتوق

۲۷ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری پاتوق فیلم کوتاه خمینی‌شهر

جلسه نهم از فصل ششم پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان خمینی‌شهر برگزار شد. به گزارش رواب ...

۲۵ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری پاتوق فیلم کوتاه  مشهد 

فصل دوم پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان مشهد تحت عنوان «برداشت آینده» برگزار شد. به گز ...

۳ بهمن ۱۳۹۷

برگزاری هفتمین پاتوق فیلم کوتاه کرج

هفتمین جلسه از فصل دوم پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان کرج برگزار شد. به گزارش روابط ع ...

۱۸ دی ۱۳۹۷

برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه اصفهان

پنجاه و پنجمین نشست پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط ع ...

۲۱ مهر ۱۳۹۷

برگزاری سومین جلسه پاتوق فیلم کوتاه رودسر

  سومین  جلسه در  پاتوق فیلم کوتاه رو دسر با نمایش۴ فیلم برگزار شد.    به گزارش ر ...

۱۷ شهریور ۱۳۹۷

برگزاری دومین جلسه پاتوق فیلم کوتاه در  رودسر

دومین جلسه پاتوق فیلم کوتاه با نمایش ۴ فیلم در  رودسر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن ...