هیئت انتخاب و داوری بخش فیلم

۲۹ فروردین ۱۳۹۷

معرفی هیئت انتخاب بخش فیلم جشنواره منطقه‌ای ژیار

اعضای هیئت انتخاب بخش فیلم دهمین جشنواره منطقه‌ای فرهنگ بومی فیلم و عکس ژیار معرفی شدند. به ...

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش فیلم جشنواره منطقه‌ای کاشان

اعضای هیئت انتخاب و داوری بخش فیلم پنجاه و نهمین جشنواره منطقه‌ای  سینمای جوان کاشان معرفی ...

۲۰ آذر ۱۳۹۶

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش فیلم جشنواره «اروند»

اعضای هیئت انتخاب و داوری بخش فیلم پنجاه و هشتمین جشنواره منطقه‌ای  سینمای جوان« اروند» معر ...