هفته فیلم و عکس دفتر ویژه تهران

۳۰ خرداد ۱۴۰۱

در کارگاه «ژانر کمدی در سینمای کوتاه» هفته فیلم و عکس دفتر تهران:
داود رضایی از «ژانر کمدی در سینمای کوتاه» گفت

  اولین روز از هفته فیلم و عکس دفتر ویژه تهران با برگزاری کارگاه «ژانر کمدی در سینمای ...

۳۱ فروردین ۱۴۰۱

انتشار فراخوان هفته فیلم و عکس دفتر ویژه تهران

فراخوان هفته فیلم و عکس دفتر ویژه تهران انجمن سینمای جوانان ایران که در بهار 1401 برگزار خو ...