مطالب مرتبط با برچسب

نمایشگاه سالیانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان

افتتاح هفتمین نمایشگاه سالیانه کانون عکس اصفهان
هفتمین نمایشگاه سالیانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان ۲۷ شهریورماه افتتاح شد.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای ج...

۲۸ شهریور ۱۳۹۶

افتتاح هفتمین نمایشگاه سالیانه کانون عکس اصفهان
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد