مطالب مرتبط با برچسب

نصیر درویشوند

نقدو بررسی آثار «مهدی بوستانی» در بوشهر
کانون فیلم انجمن سینمای جوانان استان بوشهر اولین جلسه خود را در سال جدید برگزار کرد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ا...

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نقدو بررسی آثار «مهدی بوستانی» در بوشهر
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...