نخستین جشنواره پویانمایی « آموزش، آگاهی و پیشگیری»