مهدی کرم پور

۲۲ آبان ۱۳۹۵

مهدی کرم پور در نشست «سینما و یک دیدگاه»

  سومین نشست «سینما و یک دیدگاه» در سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران با حضور مهدی کرم پو ...

۲۱ آبان ۱۳۹۵

مهدی کرم پور در نشست «سینما و یک دیدگاه»

سومین نشست «سینما و یک دیدگاه» در سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران با حضور مهدی کرم پور ...