معاون تولید و پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایران

۲۸ بهمن ۱۳۹۹

آرش رصافی مطرح کرد: یک پیشنهاد برای حضور فیلم کوتاه در جشنواره فجر/ کرونا تاثیر جدی بر تولیدات فیلم کوتاه نداشت

معاون تولید و پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایران معتقد است بخش فیلم کوتاه در جشنواره فجر به ...

۱ بهمن ۱۳۹۹

معاون تولید و پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایران: بنیان فعالیت انجمن سینمای جوانان ایران توجه به استان ها است

معاون تولید و پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایران گفت: آمار نشان می دهد فقط 20 تا 30 درصد تو ...

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

جزئیات و چالش‌های حمایت از تولید فیلم کوتاه در انجمن سینمای جوانان ایران در گفتگو با آرش رصافی معاون تولید و پشتیبانی این مجموعه

آرش رصافی معاون تولید و پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایران  طی گفتگویی با فیدان جزئیات و چا ...