مسیر سخت

۱۸ فروردین ۱۳۹۸

نمایش مسیر سخت ایرانی در  بلغارستان

انیمیشن کوتاه «مسیر سخت» تهیه شده در انجمن سینمای جوانان استان اردبیل در جشنواره بین‌المللی ...

۲۳ دی ۱۳۹۷

موفقیت ملی و بین‌المللی  انجمن سینمای جوانان استان اردبیل

میردولت موسوی مدیر انجمن سینمای جوانان استان اردبیل از تاره‌ترین حضور موفق هنرمندان اردبیلی ...