مدیر کانون دانش آموختگان انجمن سینمای جوانان ایران