عماد سلمانیان

۲۴ مهر ۱۳۹۷

فیلم ساز آبادانی در سوریه داوری می کند

عماد سلمانیان، فیلم ساز، مدیر فیلم برداری و از اعضای انجمن سینمای جوانان آبادان داور جشنوار ...

۱۱ دی ۱۳۹۵

حضور «رنگ آب» در سه جشنواره داخلی

«رنگ آب»؛ ساخته عماد سلمانیان و از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران  در دی و بهمن ماه ۹۵ د ...