سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

۱۲ مرداد ۱۳۹۸

ارسال ۱۰  فیلم از نوجوانان استان البرز به المپیاد فیلمسازی

    ۱۰فیلم کوتاه داستانی و انیمیشن از نوجوانان فیلم‌سازکرج به سومین المپیاد فیلمسازی نوجوان ...

۹ مرداد ۱۳۹۸

ارسال ۱۴  فیلم از نوجوانان تبریزی به المپیاد فیلمسازی

۱۴  فیلم کوتاه  نوجوانان فیلمساز تبریزی  به سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران در جشنوار ...

۸ مرداد ۱۳۹۸

ارسال ۶  فیلم از نوجوانان نیشابور به المپیاد فیلمسازی

۶  فیلم کوتاه داستانی از نوجوانان فیلمساز نیشابوری به سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران ...

۸ مرداد ۱۳۹۸

ارسال ۱۰  فیلم از نوجوانان قزوینی به المپیاد فیلمسازی

۱۰ فیلم کوتاه داستانی و انیمیشن از نوجوانان فیلمساز قزوینی به سومین المپیاد فیلمسازی نوجوان ...