سنقروکلیایی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

سوانح در آمریکا

فیلم کوتاه «سوانح» از تولیدات نمایندگی انجمن سینمای جوانان ایران در سنقروکلیایی به 2 جشنوار ...

۱۹ فروردین ۱۳۹۷

افتتاح سینما « جوان» در سنقر

سینما « جوان» با ظرفیت ۲۰۰ نفر درشهرستان سنقر افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای ...