سمفونی سیاه

۲۸ آبان ۱۳۹۷

نمایش «سمفونی سیاه» در جشنواره رشد

  فیلم کوتاه «سمفونی سیاه» به نویسندگی وکارگردانی رضا کیوانلو درجشنواره بین المللی فیل ...

۲۵ تیر ۱۳۹۷

 تولید «سمفونی سیاه» در سبزوار

فیلم کوتاه «سمفونی سیاه» در انجمن سیبنمای جوانان سبزوار تولید شد. به گزارش روابط عمومی انجم ...