سامان حسین پور

۲۵ خرداد ۱۳۹۸

نمایش تکلیف و ذبح در ایتالیا

فیلم‌های کوتاه «تکلیف» و «ذبح» به نمایندگی از ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم Ischia ایتال ...

۱۸ خرداد ۱۳۹۸

نمایش ذبح در نروژ

فیلم کوتاه «ذبح» به  عنوان تها نماینده ایران  به جشنواره فیلم کوتاه «نوردیک» نروژ راه پیدا ...

۲۱ اسفند ۱۳۹۶

«آخرین آغوش» سامان حسین‌پور در آمریکا

فیلم کوتاه «آخرین آغوش» به نمایندگی از ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم  “FORT MYERS& ...