رمضانعلی حیدری خلیلی

۱۱ آبان ۱۳۹۹

بازدید معاون سازمان سینمایی کشور از انجمن سینمای جوانان یزد

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی  کشور و مدیر عملکرد سازمان سینمایی با حضور در شهر ...

۵ آبان ۱۳۹۹

دیدار معاون سازمان سینمایی کشور با هنرمندان و سینماگران مهابادی

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی  کشور و مدیر عملکرد سازمان سینمایی با حضور در شهر ...