رمضانعلی حیدری‌خلیلی

۱۳ مرداد ۱۳۹۸

بازدید مسئولین سازمان سینمایی از انجمن سینمای جوانان استان فارس

  رمضانعلی حیدری‌خلیلی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان سینمایی  به همراه تعدادی از مد ...

۲۹ تیر ۱۳۹۸

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیر عملکرد سازمان امور سینمای و سمعی و بصری سازمان سینمایی  کشور  از انجمن سینمای جوانان ایران دفتر بم

رمضان‌علی حیدری‌خلیلی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی کشور به همراه سیدحسین سیدی ...

۹ تیر ۱۳۹۸

بازدید حیدری‌خلیلی از انجمن سینمای جوانان مشهد 

  معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی کشور با حضور در انجمن سینمای جوانان مشهد از امک ...