جلسه کانون عکس

۲۹ دی ۱۳۹۷

برگزاری جلسه کانون عکس

هفتاد و نهمین جلسه کانون عکس انجمن سینمای جوانان خمینی‌شهر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی ...

۱۳ آذر ۱۳۹۷

برگزاری هفتاد و هفتمین جلسه کانون عکس خمینی‌شهر

هفتاد وهفتمین جلسه کانون عکس انجمن سینمای جوانان خمینی‌شهر با موضوع  «نشانه‌های تصویری و سا ...

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

برگزاری شصت و دومین جلسه کانون عکس دفتر خمینی‌شهر

شصت و دومین جلسه کانون عکس دفتر خمینی‌شهر یکشنبه ۲۳  اردیبهشت  برگزار شد. به گزارش روابط عم ...