مطالب مرتبط با برچسب

جشنواره “UN FILM PER LA PACE” ایتالیا

نمایش ۳ فیلم کوتاه ایرانی در ایتالیا
۳ فیلم کوتاه از ایران به جشنواره بین‌المللی فیلم “UN FILM PER LA PACE” ایتالیا راه یافتند. به گزارش روابط عمومی انج...

۱۵ بهمن ۱۳۹۶

مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...