مطالب مرتبط با برچسب

توماس کلُیبر

به بهانه برگزاری هفته فیلم اروپایی تبریز: گفت‌و‌گو با رئیس و نماینده مؤسسات فرهنگی اروپایی
الکساندر ریگِر رئیس شبکه مؤسسات ملی فرهنگی اروپایی در ایران (EUNIC)، اروپا و ایران را تشنه آشنایی عمیق‌تر نسبت به یکدیگر دانسته...

۲۴ آبان ۱۳۹۶

به بهانه برگزاری هفته فیلم اروپایی تبریز: گفت‌و‌گو با رئیس و نماینده مؤسسات فرهنگی ارو...
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد