بزرگداشت روز ملی سینما

۲۶ شهریور ۱۳۹۷

آیین بزرگداشت روز ملی سینما در ارومیه

  آیین بزرگداشت روز ملی سینما با همت انجمن سینمای جوانان ارومیه وبا مشارکت اداره کل فرهنگ و ...

۲۴ شهریور ۱۳۹۷

بزرگداشت روز ملی سینما در شهرستان فیروزه      

  مراسم بزرگداشت روز ملی سینما در شهرستان فیروزه به همت انجمن سینمای جوانان نیشابور بر ...