بر خط فرضی

۱۱ اسفند ۱۳۹۹

برخط فرضی با احسان عبدی‌پور

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور احسان عبدی‌پور ...

۱۷ دی ۱۳۹۹

بر خط فرضی با مصطفی خرقه‌پوش

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور مصطفی خرقه‌پوش ...

۹ دی ۱۳۹۹

بر خط فرضی با ارسطو مداحی گیوی

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور ارسطو مداحی، ف ...

۲ دی ۱۳۹۹

داریوش غریب‌زاده مهمان بر خط فرضی

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور داریوش غریب‌زا ...

۱۱ آذر ۱۳۹۹

بر خط فرضی  با مرتضی جان‌بخش

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور مرتضی جان‌بخش، ...