انجمن سینمای جوانان - دفتر اراک

۱۳ مرداد ۱۳۹۸

نمایش مستندی از اراک در انگلیس

فیلم مستند «نگاره‌های تاریخ» ازاراک به جشنواره انگلیسی راه یافت. به گزارش روابط عمومی انجمن ...

۷ مرداد ۱۳۹۶

بازدید مشاور مدیرعامل ومدیرارتباطات واطلاع رسانی انجمن سینمای جوانان ایران از دفتر اراک

آرش عباسی، مشاور مدیرعامل ومدیرارتباطات واطلاع رسانی انجمن سینمای جوانان ایران، روز پنج شنب ...