المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران

۸ مرداد ۱۳۹۸

ارسال ۶  فیلم از نوجوانان نیشابور به المپیاد فیلمسازی

۶  فیلم کوتاه داستانی از نوجوانان فیلمساز نیشابوری به سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران ...

۸ مرداد ۱۳۹۸

ارسال ۱۰  فیلم از نوجوانان قزوینی به المپیاد فیلمسازی

۱۰ فیلم کوتاه داستانی و انیمیشن از نوجوانان فیلمساز قزوینی به سومین المپیاد فیلمسازی نوجوان ...

۲۳ تیر ۱۳۹۸

تمدید بخش «ایده» سومین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران

  بخش «ایده»، سومین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران که از سوی بنیاد سینمایی فارابی با همکا ...

۲ تیر ۱۳۹۸

فراخوان برگزاری سومین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران

  بنیاد سینمایی فارابی با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران، «سومین المپیاد فیلم‌سازی نوجوان ...