استقبال مخاطبان از اکران فوق العاده بعد از نیمه شب