کتاب عملکرد موزه سینمای ایران منتشر شد

کتاب عملکرد موزه سینمای ایران منتشر شد
اخبار انجمن
۱۳ شهریور ۱۳۹۵

کتاب “عملکرد موزه سینمای ایران، فرهنگی و عمرانی” زیرنظر محمد حیدری منتشر شد.
در این کتاب عملکرد موزه سینما در دو بخش فرهنگی و عمرانی مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش فرهنگی مجموع فعالیت های موزه، طرح کلیات محتوایی و کالبدی موزه سینما، پژوهشکده، آرشیو، فعالیت های پژوهشی و روابط عمومی مطرح شده است.
بخش دیگر از کتاب عملکرد موزه سینما شامل مجموع فعالیت های عمرانی، اصلاحات و تغییرات در مدیریت محمد حیدری از سال ١٣٩٣ تا سال ١٣٩۵ می شود.
کتاب “عملکرد موزه سینمای ایران، فرهنگی و عمرانی” در ١١٣ صفحه منتشر شده است.

نظرات کاربران

*
*
*