عید سعید غدیرخم مبارک باد

عید سعید غدیرخم مبارک باد
اخبار انجمن
۲۸ شهریور ۱۳۹۵

موسس غدیر یعنی خدا
و مجری غدیر یعنی پیامبر
و منصوب غدیر یعنی علی

عیدسعیدغدیرخم مبارک باد

«روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران»

نظرات کاربران

*
*
*