دیدار و گفتگوی مدیر دفتر کرج و نماینده سینمایی استان البرز با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درکرج

دیدار و گفتگوی مدیر دفتر کرج و نماینده سینمایی استان البرز با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درکرج
اخبار دفاتر
۱۳ خرداد ۱۳۹۷

نشست وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اصحاب هنر و رسانه پنجشنبه ۱۰ خردادماه ساعت ۱۸ الی ۲۰در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در این نشست که با حضور نجفی استاندار البرز، غیاثی مدیرکل امور استان‌های وزارت ارشاد، مقدم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد، جمعی از هنرمندان به نمایندگی از انجمن‌های هنری و هنرمندان رشته‌های مختلف  دغدغه‌ها، معضلات ومسائل هنری و سینمایی موجود استان البرز را با وزیر ارشاد درمیان گذاشتند.

در این نشست محمدحسین عابدی، مدیر انجمن سینمای جوانان استان البرز نیز به عنوان نماینده سینمایی استان و انجمن سینمای جوانان استان البرز نیز با دکتر عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

عابدی در این گفتگو ضمن خیرمقدم به وزیر ارشاد وابراز مسرت از حضور ایشان در شهر ۳۰ هزار هنرمند، مراتب قدردانی خود را از مقدم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در خصوص اهتمام و نیک نظری وی در صاحب‌خانه کردن خانواده انجمن سینمای جوانان استان البرز اعلام و اذعان کرد: اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻗﺪﯾﻤﯽ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش آزاد ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﮐﺸﻮر؛ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ۶۰ دﻓﺘﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ‌ای از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺸﺘﺎق ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﺻﺪﻫﺰار ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﺷﺘﻪ و ‌میﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑه‌ﺨﺎﻃﺮ درﺧﺸﺶ ﺑﯽ‌ﺷﻤﺎر این ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮان  در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻏﺎز ﮐﺮ‌ده‌اﻧﺪ، ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﯿﻢ.

 وی افزود: ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮدان‌ﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ‌ﺳﺎزﻧﺪ و در ﺟﺸﻨﻮاره‌ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺎﺋﺰ ﻣﻘﺎم ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ و آوردن ﻧﺎم‌ﺷﺎن در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪک اﻣﮑ‌ان‌ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

مدیر انجمن سینمای جوانان استان البرز همچنین ضمن خرسندی از رهایی از مستاجری دفتر کرج بعد از ۳۴ سال گفت: ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺻﺎﺣﺒ‌ﺨﺎﻧﻪ ﺷﺪن‌ﻣﺎن را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﯾﻢ، لیکن ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از آﯾﻨﺪه اﻋﻼم ﻧﮑﻨﯿﻢ. ﻧﮕﺮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دوﻟﺖ، ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ و ﻣﺪﯾﺮان در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور اﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻮان اﻗﺪام ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ در ﻧﺒﻮد ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دوﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

عابدی همچنین در دیدار با وزیر ارشاد در خصوص حمایت از فیلم کوتاه عنوان کرد: ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ. ﺣﻤﺎﯾﺖ‌ﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان ﻣﺤﺪود و ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺮﺻﻪ از ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﯿﻠﻤ‌‌‌‌ﺴﺎزی در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ روﺑه‌ﺮو ﺑﺎﺷﺪ. لذا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺴﺘﻪ‌ﻫﺎی وﯾﮋه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌رﺳﺪو ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺎﻧﺐ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.

مدیر انجمن سینمای جوانان استان البرز ادامه داد: با توجه ﺑﺎ ناکافی بودن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در دفاتر، ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﯿﻠﻤ‌‌ﺴﺎز ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎرﺷﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﺗﺠﻬﯿﺰ دﻓﺘﺮ اﻟﺒﺮز ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

عابدی همچنین در خصوص برگزاری یک جشنواره منطقه یا ملی ثابت  اشاره کرد و گفت: ﻧﯿﮏ ﻣﯽ‌داﻧﯿﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺟﺸﻨﻮاره‌ﻫﺎی ﻫﻨﺮی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺷﻮر و اﻣﯿﺪ و اﻧﮕﯿﺰه در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺗﻼش ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای و ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﯾﺎ دوﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺣﻮزه ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﮑﺲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺸﻨﻮاره‌ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن، ﺣﻀﻮر اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﯿﻠﻤ‌‌ﺴﺎزان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻄﺮح ﮐﺸﻮر در اﻟﺒﺮز دور از دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 

نظرات کاربران

*
*
*
 1. ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
  admin-avatar
  Zohreh

  چرا اسم عکاس رو ننوشتین من عکاس این عکس ها بودم پول که نمیدین فقط سواستفاده میکنین من ازتون راضی نیستم

  • ۱۹ تیر ۱۳۹۷
   admin-avatar
   روابط عمومی

   درود بر شما

   اخبار مربوط به سایر استان‌ها، توسط ستاد مرکزی و بر اساس اطلاعات ارسالی از دفاتر انجمن تنظیم و منتشر می‌شود.
   در صورتی که اعتراضی دارید با دفتر انجمن در کرج تماس حاصل فرمایید.