تمدید مهلت ثبت‌نام در ﺟﺸﻨﻮاره  ﻣﻨﻄﻘﻪ­ای ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﮑﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

تمدید مهلت ثبت‌نام در ﺟﺸﻨﻮاره  ﻣﻨﻄﻘﻪ­ای ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﮑﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
اخبار اخبار انجمن اخبار دفاتر
۲۳ مرداد ۱۳۹۷

مهلت  ثبت‌نام و ارسال آثار نخستین دوره  ﺟﺸﻨﻮاره  ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﮑﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ تمدید شد.

 

 به گزارش روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، مهلت  ثبت‌نام و ارسال آثار نخستین دوره  ﺟﺸﻨﻮاره  ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﮑﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ تا ۲۶ مهر  تمدید شد.

اداره ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻮانان ایران ـ دﻓﺘﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ، اوﻟﯿﻦ  دوره ﺟﺸﻨﻮاره  ﻣﻨﻄﻘﻪ­ای ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﮑﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺮﻫﻨﮓ­ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ و ﺛﺒﺖ آﺛﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه،  ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎن­ﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن، ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی، ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﮐﺮﻣﺎن و ﯾﺰددر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ.

متقاضیان شرکت در این جشنواره باید ﻋﮑﺲ­ﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢ­ﻫﺎی  خلق شده به وسیله دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه  و ﺑﺎ موضوعات ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی آﺳﯿﺐ­ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮعات ﻃﻼق، اﻋﺘﯿﺎد، ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی، ﻓﻘﺮ، ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ، ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺑﺰه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎز در ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ­ﻫﺎ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ارﺳﺎل نمایند. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮط داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﺮﮐﺖ کنند.

 

علاقه­مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت­نام می­توانند به آدرس  https://khj.farhang.gov.ir مراجعه نمایند.

 

نظرات کاربران

*
*
*