عضو هیأت مدیره

محمد مهدی احمدی

رئیس هیأت امنا

حسین انتظامی

عضو هیأت مدیره

حبیب ایل بیگی

عضو هیأت مدیره

علی جعفری

عضو هیأت مدیره

مهدی جعفری

عضو هیأت امنا

جعفر صانعی مقدم

عضو هیأت امنا

فرشته طائر پور

عضو هیأت امنا

مهدی کرم پور

عضو هیأت امنا

اکبر نبوی منش